English German
Neways

  Persberichten

  3 maart 2017 Neways boekt hogere omzet en resultaten in 2016

  PERSBERICHT
  Jaarresultaten
   
  Neways boekt hogere omzet en resultaten in 2016
   
  Son, 3 maart 2017 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”), maakt vandaag haar resultaten bekend over het boekjaar eindigend op 31 december 2016.
   
  OPERATIONELE HOOFDPUNTEN

  • Record netto-omzet van € 393,2 miljoen en verbetering van het genormaliseerd bedrijfsresultaat van € 10,1 miljoen naar € 12,7 miljoen
  • Verbeterprogramma “Up to the next level” stevig verankerd in de organisatie, voortgang conform verwachtingen
  • Duidelijke vooruitgang geboekt bij inkoop, organisatorische aanpassing bij de werkmaatschappijen NCWS en NME afgerond en ontwikkelactiviteiten verder uitgebreid

  KERNCIJFERS

  € mln tenzij anders vermeld       2016  2015          Δ
  Netto-omzet       393,2 374,1 +5,1%
  Orderportefeuille (per ultimo jaar)       191,3 167,6 +14,2%
  Brutomarge1)       153,8  147,9 +4,0%
  Genormaliseerd bedrijfsresultaat2)       12,7 10,1 +26,4%
  Bedrijfsresultaat       11,8 5,9 +98,8%
  Nettoresultaat       9,7 3,2 +201,1%
  Netto kasstroom       2,6 2,9 -/-8,5%
   
  1) 2015 exclusief herstructureringslast van € 0,4 miljoen
  2) 2015 exclusief herstructureringslast van € 2,7 miljoen en PPA-effect  van € 1,4 miljoen. 2016 exclusief PPA-effect van € 0,9 miljoen. Het PPA-effect houdt verband met de overname van BuS Groep in 2014.
   
  FINANCIËLE HOOFDPUNTEN
  • Netto-omzet € 393,2 miljoen, een toename van 5,1% op jaarbasis, voornamelijk dankzij de sectoren Automotive, Halfgeleider en Defensie
  • Order intake stijgt 10,1% op jaarbasis, met name door nieuwe orders bij Automotive en halfgeleider. Orderportefeuille bedroeg € 191,3 miljoen per ultimo 2016 vergeleken met € 167,6 miljoen ultimo 2015
  • Brutomarge stijgt 4,0% op jaarbasis tot € 153,8 miljoen als gevolg van hoger activiteitenniveau; relatieve marge beïnvloed door stijgende vraag naar box-built-systemen en daaraan gerelateerde toename van de hoeveelheid materiaal, deels gecompenseerd door inkoopbesparingen
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat € 12,7 miljoen, een stijging van 26,4% op jaarbasis, als gevolg van betere capaciteitsbezetting, stringentere operationele controle en positief effect van organisatorische aanpassingen
  • Nettoresultaat € 9,7 miljoen vergeleken met € 3,2 miljoen in 2015, hoofdzakelijk als gevolg van omzetgroei en efficiencyverbeteringen en ondersteund door een eenmalige fiscale herwaardering van € 1,2 miljoen
  • Dividendvoorstel 2016: € 0,34 per aandeel, tegen € 0,11 over 2015, hetgeen een uitkeringspercentage van 40% vertegenwoordigt

  BERICHT VAN DE CEO
  Huub van der Vrande, CEO: “Het hele jaar hebben we aanhoudend goede omzetgroei gezien. We hebben het jaar beëindigd met een beter dan verwachte omzet en order intake in het vierde kwartaal. Dit bewijst onze sterke klantpropositie als vertrouwde ontwikkeling- en technologiepartner. Ons genormaliseerde bedrijfsresultaat is met 26% gestegen naar € 12,7 miljoen en het nettoresultaat is verdrievoudigd naar € 9,7 miljoen. Deze positieve ontwikkelingen zijn een weerspiegeling van de strategische vernieuwing bij Neways en de eerste concrete resultaten van onze operationele verbeteringsinitiatieven in het kader van ons “Up to the next level” programma. In 2016 hebben we ons gericht op groepsbrede bedrijfsprocessen door de coördinerende rol van de holding bij diverse disciplines – waaronder logistiek en inkoop – te versterken. We blijven onze strategie verder uitvoeren om onze customer intimacy, technology leadership en onze operationele efficiency te verbeteren. Dit alles wordt gedaan met als doel Neways te positioneren als de logische technologiepartner over de complete productlevenscyclus.”

  FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT

  € mln tenzij anders vermeld       2016 2015  Δ
  Netto-omzet       393,2 374,1 +5,1%
  Orderportefeuille (per ultimo jaar)       191,3 167,6 +14,2%
  Order intake (incl. interne omzet)       458,8 416,8 +10,1%
  Book-to-bill (ratio)       1,06 1,03 +2,9%
   
  De groei van de netto-omzet met 5,1% was geheel autonoom. De order intake was het gehele jaar solide en vooral in het vierde kwartaal sterk, waardoor de orderportefeuille met 14,2% toenam naar €191,3 miljoen en de book-to-bill ratio licht hoger uitkwam, op 1,06. De toename van de orderportefeuille en de book-to-bill ratio was grotendeels het gevolg van nieuwe orders bij Automotive en Halfgeleider, en profiteerde van een sterke intake en een hoger activiteitenniveau bij de ontwikkelprojecten.
   
  Netto-omzet – naar marktsector          
  € mln tenzij anders vermeld   2016 2015       Δ
  Industrieel   143 142 +0,7%
  Automotive   97 88 +10,2%
  Halfgeleider   73 67 +9,0%
  Medisch   56 57 -1,8%
  Defensie   12 9 +33,3%
  Overige   12 11 +9,1%
  Totaal   393 374 +5,1%
   
   
  De stijging van de netto-omzet was vooral te danken aan hogere verkopen in de sectoren Automotive  (grotendeels door e-Mobility), Halfgeleider en Defensie. Dit werd deels tenietgedaan door een daling bij Medisch.
  € mln tenzij anders vermeld       2016 2015  Δ
  Brutomarge       153,8 147,9 +4,0%
  Genormaliseerd bedrijfsresultaat       12,7 10,1 +26,4%
  Marge       3,2% 2,7%  
   
  De brutomarge was 4,0% hoger dankzij de stijging van de netto-omzet. Ten opzichte van de netto-omzet daalde de brutomarge licht naar 39,1%. De vraag naar complexere box-built-systemen bleef stijgen, waardoor tevens ook de hoeveelheid benodigde materiaalcomponenten toenam. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de eerste resultaten van onze initiatieven op het gebied van supply chain-verbetering waardoor het aantal leveranciers is verminderd en de inkoopvoorwaarden zijn verbeterd.
   
  De operationele kosten stegen met 2,4%, vooral als gevolg van een toegenomen activiteitenniveau waardoor meer flexibel personeel moest worden ingezet bij de productie binnen de groep, en bijkomende kosten die verband hielden met verbeteringen in de organisatie om de centraal gecoördineerde processen aan te scherpen. Deze kostenstijgingen werden deels tenietgedaan door verbeteringen in de operationele uitvoering en de besparingen uit de afgeronde organisatorische aanpassingen bij twee werkmaatschappijen. Daarnaast werden de operationele kosten in 2015 negatief beïnvloed door de integratiekosten als gevolg van de overname van BuS Groep. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat lag 26,4% hoger op € 12,7 miljoen, hetgeen neerkomt op een marge van 3,2%: een verbetering met 5 basispunten.
   
  € mln tenzij anders vermeld       2016 2015 Δ
  Financieringskosten (netto)       2,1 2,1 2,4%
  Belastingdruk       13,2% 22,5%  
  Nettoresultaat       9,7 3,2 +201,1%
  Resultaat per aandeel (€)       0,85 0,28 +200,7%
               
   
  De financieringskosten bleven in de verslagperiode vrijwel ongewijzigd. De kosten werden negatief beïnvloed door gemiddeld hogere uitstaande leningen als gevolg van het hogere activiteitenniveau, valutakoersverschillen en de kosten voor de herfinanciering van de groep. Dit werd deels tenietgedaan doordat in de loop van het jaar voor een bedrag van € 5,9 miljoen aan leningen met een hoger rentepercentage werd afgelost.
   
  De belastingdruk nam in 2016 af naar 13,2% vergeleken met 22,5% in 2015 als gevolg van belastingaanpassing voorgaande jaren. Daarnaast werd het nettoresultaat positief beïnvloed door een bijzondere herwaardering van een belastingvordering van € 1,2 miljoen. De lagere belastingdruk droeg daardoor bij aan de verbetering van het nettoresultaat.
   
  Het nettoresultaat en het resultaat per aandeel verdrievoudigden ten opzichte van 2015 en bedroegen respectievelijk € 9,7 miljoen en € 0,85 per aandeel.
   
  DIVIDEND
  Neways stelt voor om over het boekjaar 2016 een dividend uit te keren van € 0,34 per aandeel in contanten onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het dividendvoorstel vertegenwoordigt een stijging van meer dan 209,1% ten opzichte van het dividend over het boekjaar 2015 van € 0,11 per aandeel, en een uitkeringspercentage van 40%, hetgeen consistent is met het dividendbeleid van Neways. Het dividend wordt vanaf 28 april 2017 betaalbaar gesteld.
   
  FINANCIËLE CONDITIE
   
  € mln tenzij anders vermeld   2016 2015 Δ
  Operationele kasstroom   10,6 7,4 +43,4%
  Investeringen   -7,6 -4,5 +68,1%
               

   
  De operationele kasstroom bedroeg € 10,6 miljoen, een verbetering van € 3,2 miljoen ofwel 43% die voornamelijk het gevolg is van een hoger bedrijfsresultaat maar deels werd tenietgedaan door betalingen uit (herstructurerings)voorzieningen.

  Het netto-werkkapitaal steeg naar € 64,4 miljoen vergeleken met € 59,4 miljoen per ultimo 2015. Zowel de voorraden als de debiteuren namen toe, maar dit werd deels tenietgedaan door hogere crediteuren als gevolg van het hogere activiteitenniveau en in het bijzonder de sterke omzet en order intake in het vierde kwartaal van 2016. In de loop van het jaar heeft Neways maatregelen genomen om de voorraden structureel te verminderen en effectiever te beheren. De eerste resultaten van deze maatregelen zullen naar verwachting in 2017 zichtbaar worden. De voorraad, gemeten in dagen van de omzet, verbeterde vergeleken met 2015 van 81 dagen naar 79 dagen. Het aantal uitstaande debiteurendagen steeg van 36 naar 38 dagen als gevolg van het sterke laatste kwartaal van het jaar. Het aantal uitstaande debiteurendagen wordt ondersteund door het gebruik van supplier finance programma’s voor enkele grotere OEM-klanten hetgeen snellere betaling faciliteert. Ondanks een stijging van het activiteitenniveau heeft Neways het niveau van de uitstaande bedragen van crediteuren stabiel weten te houden.
   
  Het investeringsniveau lag boven dat van vorig, waarbij de investeringen voornamelijk betrekking hadden op vervangingsinvesteringen in materiel en hulpmiddelen, de implementatie van het nieuwe ERP-systeem binnen de groep en ‘automotive readiness’-investeringen in China. Het rendement op geïnvesteerd vermogen bedroeg 14,7% vergeleken met 11,7% in 2015.

  De netto-kasstroom bedroeg € 2,6 miljoen en werd positief beïnvloed door het hogere resultaat, maar dit werd ruimschoots tenietgedaan door de stijging in werkkapitaal en door betalingen uit voorzieningen.

    Ultimo 2016 Ultimo H1 2016 Ultimo 2015
  Nettoschuld / EBITDA 1,5 2,0 1,9
  Rentedekking 6,8 9,5 4,9
  Solvabiliteit1 44,6% 41,7% 42,6%
         
  1 Garantievermogen als % van het balanstotaal
  De nettoschuld bedroeg € 30,0 miljoen per ultimo 2016, een daling van 4,8% ten opzichte van ultimo 2015, voornamelijk door schuldaflossing. Tegelijkertijd steeg de EBITDA over de laatste twaalf maanden (LTM) met 18,5% tot € 20,0 miljoen van € 16,9 miljoen. De verhouding nettoschuld / EBITDA kwam hierdoor uit op 1,5, een duidelijke verbetering ten opzichte van ultimo-2015. De rentedekking toonde een duidelijke verbetering als gevolg van de verbeterde winstgevendheid.

  Het eigen vermogen steeg met 11,9% tot € 78,9 miljoen, van € 70,6 miljoen per ultimo 2015. De solvabiliteit steeg naar 44,6%per ultimo 2016, vergeleken met 42,6% per ultimo 2015 en 41,7% per ultimo juni 2016.

  In het vierde kwartaal van 2016 heeft Neways een nieuwe, ruimere kredietfaciliteit van in totaal € 57,5 miljoen afgesloten met ING en ABN Amro, ter vervanging van de 3-jaars financiering. Onder de nieuwe overeenkomst dient het eigen vermogen in 2016 op minimaal € 50,0 miljoen uit te komen en in 2017 en 2018 op minimaal € 55,0 miljoen. Daarnaast dient de EBITDA over de laatste twaalf maanden (LTM) minimaal € 10,0 miljoen te bedragen. De nieuwe en ruimere groepsfaciliteit heeft gunstigere voorwaarden en zorgt voor meer slagkracht en flexibiliteit in de convenanten om in de komende jaren invulling te kunnen geven aan de groeistrategie en het operationele verbeterprogramma van de onderneming. Daarnaast verzekert Neways zich met deze nieuwe overeenkomst van een financieringsstructuur die goed past bij de eigenschappen van de onderneming en per saldo ook zorgt voor lagere rentelasten.

  VOORUITZICHTEN
  Neways zal in 2017 verder gaan met de rollout van het groepsbrede verbeterprogramma “Up to the next level”. Hoewel algemeen wordt erkend dat de geo-economische omstandigheden nog onzeker blijven, staat de orderportefeuille op een relatief hoog niveau vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

  Op basis van de strategische vooruitgang die in 2016 is geboekt en de huidige orderportefeuille verwacht Neways dat de netto-omzet en het bedrijfsresultaat voor heel 2017 hoger zullen uitkomen dan in 2016.

  EINDE
   
  OVER NEWAYS
  Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS (Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische componenten als complete (box-built) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de halfgeleider-, medische, automotive, telecom en defensie-industrie. De onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China met per ultimo 2016 in totaal 2.612 medewerkers. In 2016 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 393 miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). www.newayselectronics.com

  Not for publication
   
  ENQUIRIES
  Huub van der Vrande (CEO) / Paul de Koning (CFO) - Tel: + 31 (0)40 – 267 9205
   
  PERS / ANALISTEN BIJEENKOMST
  De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst over de jaarcijfers 2016 wordt vandaag om 11.30 uur gehouden in Novotel City Amsterdam, Europaboulevard 10 in Amsterdam. De presentatie is beschikbaar op de corporate website www.newayselectronics.com.

  JAARVERSLAG                      
  Vandaag heeft Neways het jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2016 gepubliceerd. Het jaarverslag is online beschikbaar op www.newayselectronics.com
   
  BELANGRIJKE DATA
  3 maart 2017 (vandaag) Publicatie jaarcijfers 2016
  18 april 2017 Publicatie trading update
  18 april 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  29 augustus 2017 Publicatie halfjaarcijfers 2017
   
  HOME MEMBER STATE
  Neways maakt bekend dat Nederland haar thuisstaat is met betrekking tot de EU Transparantie Directive.
   
  TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER
  Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het management met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of nauwkeurig kunnen worden ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere marktpartijen en het handelen van regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit persbericht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of verplichting om enige toekomstgerichte uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regels van enige effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld.
    
  ADDENDA:

  « Terug naar overzicht Bekijk Archief »