English German
Neways

  Persberichten

  29 augustus 2017 Neways realiseert sterke omzetgroei

  PERSBERICHT
  Halfjaarresultaten
   
  Neways realiseert sterke omzetgroei
   
  Son, 29 augustus 2017 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”) maakt vandaag haar resultaten bekend over het eerste halfjaar (H1) eindigend op 30 juni 2017.
   
  HOOFDPUNTEN

  • Netto-omzet naar € 213,6 miljoen, een toename van 7,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk door een sterkere bijdrage vanuit Halfgeleider, Automotive en Defensie.
  • Order intake stijgt 12,1% ten opzichte van de eerste helft van 2016, met name door nieuwe orders bij Halfgeleider en Automotive. Orderportefeuille naar € 218,0 miljoen per ultimo juni 2017 ten opzichte van € 184,4 miljoen ultimo juni 2016.
  • Brutomarge van € 84,8 miljoen, een stijging van 9,3% ten opzichte van de eerste helft van 2016 door hogere verkopen en de materialisatie van inkoopvoordelen.
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat met € 7,2 miljoen in lijn met vorig jaar. Sneller dan geanticipeerde groei van het activiteitenniveau en late leveringen door schaarste op de componentenmarkt hebben geleid tot inefficiëntie in het productieproces en hogere inzet van tijdelijke krachten. Daarnaast zijn extra investeringen gedaan in de organisatie om grotere en complexere ontwikkelprojecten te kunnen realiseren, met een dempend effect op het resultaat als gevolg.
  • Nettoresultaat stijgt 11,4% naar € 4,9 miljoen, door een eenmalige belastingbate van € 0,4 miljoen en lagere rentelasten.


  KERNCIJFERS

  € mln tenzij anders vermeld        H1-17 H1-16 Δ
  Netto-omzet       213,6 197,9 +7,9%
  Orderportefeuille (per ultimo juni)       218,0 184,4 +18,2%
  Brutomarge       84,8 77,6 +9,3%
  Genormaliseerd bedrijfsresultaat1)       7,2 7,2 +0,0%
  Bedrijfsresultaat       6,7 6,7 +0,0%
  Nettoresultaat       4,9 4,4 +11,4%
  Netto kasstroom       -8,5 -3,8 -/-123,7%

  1) H1 2016 en H1 2017 exclusief PPA-effect van respectievelijk € 0,5 miljoen en € 0,5 miljoen. De PPA houdt verband met de overname van BuS Groep in 2014.
   
  BERICHT VAN DE CEO
  Huub van der Vrande, CEO: “De toename van orders en omzet in de eerste helft van het jaar laat zien dat we hard groeien en dat OEM’s duidelijk de meerwaarde erkennen van onze propositie als volwaardige ontwikkel- en lifecyclepartner. Neways wordt steeds vaker door zowel bestaande als nieuwe klanten in een vroeg stadium benaderd en betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe elektronische componenten en systemen. Zeker voor onze ontwikkelaars en engineers was het een drukke eerste helft van het jaar.
   
  Naast een sterke groei in aantal orders, is ook de gemiddelde ordergrootte gestegen. Hierdoor neemt het wensen- en eisenpakket van onze klanten toe, tegelijkertijd groeit de complexiteitsvraag. Als gevolg van het snelle opschalen van zowel de omvang als complexiteit in ontwikkelprojecten hebben we bij enkele projecten extra inspanningen moeten leveren.
   
  Er is een duidelijk verbeterpotentieel om de projecten efficiënter en effectiever uit te voeren. Wij zijn echter niet tevreden over de ontwikkeling van het resultaat in het afgelopen halfjaar.
   
  In het kader van ons ‘Up to the next level’ programma wordt de organisatie en de inzet van middelen robuuster ingericht, wat zal leiden tot efficiëntere logistieke- en productieprocessen. Dit kost tijd, temeer omdat het deels van onze mensen vraagt om verdere bewustwording en realisatie van een andere manier van werken.”

  FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT
  € mln tenzij anders vermeld       H1-17   H1-16 Δ
  Netto-omzet       213,6   197,9 +7,9%
  Orderportefeuille (per ultimo juni)       218,0   184,4 +18,2%
  Order intake (incl. interne omzet)       262,6   234,2 +12,1%
  Book-to-bill (ratio)       1,1   1,1 +0,0%

  De netto-omzet steeg volledig autonoom met 7,9% naar € 213,6 miljoen in de eerste helft van 2017, vooral door een sterkere bijdrage van de Halfgeleider en daarnaast de Automotive en Defensie sectoren. De order intake in het eerste halfjaar steeg met 12,1% ofwel € 28,4 miljoen, waardoor de orderportefeuille met 18,2% toenam naar € 218,0 miljoen ten opzichte van € 184,4 miljoen ultimo juni 2016. De book-to-bill-ratio was 1,1, voornamelijk gedreven door nieuwe orders, vanuit de Halfgeleider en Automotive sectoren.
   
  Netto-omzet – naar marktsector            
  € mln tenzij anders vermeld       H1-17 H1-16 Δ
  Industrieel       73 73 -/-0,2%
  Automotive       51 49 +4,0%
  Halfgeleider       50 35 +42,4%
  Medisch       27 28 -/-3,5%
  Defensie       8 6 +30,1%
  Overige       5 7 -/-25,2%
  Totaal       214 198 +7,9%
   
  € mln tenzij anders vermeld       H1-17 H1-16 Δ
  Brutomarge       84,8 77,6 +9,3%
  Genormaliseerd bedrijfsresultaat       7,2 7,2 +0,0%
  Marge       3,4% 3,6%  

  De brutomarge was 9,3% hoger dankzij hogere verkopen en materialisatie van inkoopvoordelen. Ook ten opzichte van de netto-omzet steeg de brutomarge van 39,2% in de eerste helft van 2016 naar 39,7% in het eerste halfjaar van 2017 (H2 2016: 39,0%). De operationele kosten stegen met 10,2%, vooral door de hogere inzet van tijdelijk personeel als gevolg van het hogere activiteitenniveau en de borging hierbij van het kwaliteits- en leverbetrouwbaarheids-niveau. De toename in zowel omvang als complexiteit van projecten vroeg verder om extra investeringen in de organisatie. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat bleef gelijk op € 7,2 miljoen, wat zich vertaalt in een marge van 3,4%.
   
  € mln tenzij anders vermeld       H1-17 H1-16 Δ
  Financieringskosten (netto)       0,7 0,9 -/-22,2%
  Belastingdruk       24,6% 23,8%  
  Nettoresultaat       4,9 4,4 11,4%
  Resultaat per aandeel (€)       0,43 0,39 10,3%

  De financieringskosten daalden met 22,2%, voornamelijk als gevolg van gunstigere voorwaarden. In de afgelopen 12 maanden tot 30 juni 2017 is een bedrag van € 4,3 miljoen aan leningen met een hoger rentepercentage afgelost.
   
  De belastingdruk was met 24,6% in de eerste helft van 2017 licht hoger dan de 23,8% in de eerste helft van 2016. Het nettoresultaat nam 11,4% toe tot € 4,9 miljoen door een eenmalige belastingbate van
  € 0,4 miljoen. Het resultaat per aandeel steeg met 10,3% tot € 0,43 per aandeel, op basis van 11.478.801 uitstaande aandelen ultimo juni 2017.

  FINANCIËLE CONDITIE
  € mln tenzij anders vermeld     H1-17 H1-16 Δ
  Operationele kasstroom     -5,7 -1,6 -/-256,3%
  Investeringen     -2,8 -2,2 -/-27,3%
   
  De operationele kasstroom bedroeg -/-€ 5,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van een hoger voorradenniveau, veroorzaakt door een hoger activiteitenniveau en in anticipatie op schaarste op de componentenmarkt.

  Het netto-werkkapitaal steeg naar € 79,6 miljoen vergeleken met € 69,5 miljoen ultimo juni 2016. Zowel de voorraden als de debiteuren namen toe door de sterk hogere activiteiten- en orderniveaus. De voorraad, gemeten in dagen van de omzet, bleef gelijk aan ultimo juni 2016 met 82 dagen. Het aantal uitstaande debiteurendagen kwam uit op 36, hetzelfde niveau als per ultimo juni 2016. Het aantal uitstaande crediteurendagen kwam uit op 59, in lijn met het aantal dagen ultimo juni 2016.
  Het investeringsniveau bedroeg € 2,8 miljoen.
   
    Ultimo H1-17 Ultimo-16 Ultimo H1-16
  Nettoschuld / EBITDA*) 1,8 1,5 2
  Rentedekking 10,4 6,8 9,5
  Solvabiliteit 42,1% 44,6% 41,7%

  * m.i.v. 2017 netto schuld exclusief garantie vermogen

  De nettoschuld bedroeg € 37,5 miljoen per ultimo juni 2017, een stijging van 17,9% ten opzichte van ultimo juni 2016 op vergelijkbare basis. Tegelijkertijd steeg de LTM EBITDA met 12,0% tot € 20,5 miljoen ten opzichte van € 18,3 miljoen. De verhouding nettoschuld / EBITDA bedroeg 1,8. Inclusief garantie vermogen was de ratio netto schuld/EBITDA 2,1 geweest. De rentedekking verbeterde van 9,5 per ultimo juni 2016 naar 10,4.

  De solvabiliteit bedroeg 42,1% aan het einde van het eerste halfjaar van 2017, een verbetering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (41,7%). Ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit 44,6%.

  VOORUITZICHTEN
  Neways zal in de tweede helft van 2017 de uitrol van het groepsbrede verbeterprogramma “Up to the next level” voortzetten en hierbij prioriteit geven aan verbetering van de operational efficiency. In combinatie met de sterk toegenomen orderportefeuille wordt verwacht dat de netto-omzet en het genormaliseerd bedrijfsresultaat voor heel 2017 hoger zullen uitkomen dan in 2016.
   
  EINDE

  OVER NEWAYS
  Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS (Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische componenten als complete (box-build) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de halfgeleider-, medische, automotive, telecom en defensie-industrie. De onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China met per ultimo 2016 in totaal 2.612 medewerkers. In 2016 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 393 miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). www.newayselectronics.com
   
  Niet voor publicatie
   
  VOOR MEER INFORMATIE
  Huub van der Vrande (CEO) / Paul de Koning (CFO) - Tel: + 31 (0)40 – 267 9205
   
  PERS / ANALISTENBIJEENKOMST
  De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst over de halfjaarcijfers 2017 wordt vandaag om 10.30 uur gehouden in Hotel Casa 400, Eerste Ringdijk 4 in Amsterdam. De presentatie is beschikbaar op de corporate website www.newayselectronics.com.

  TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG
  Vandaag heeft Neways haar tussentijds financieel verslag voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2017 gepubliceerd. Dit verslag bevat gereglementeerde informatie in de zin van artikel 1:1 en artikel 5:25d van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het verslag is online beschikbaar via www.newayselectronics.com.

  BELANGRIJKE DATA
  29 augustus 2017 (vandaag) Publicatie halfjaarcijfers 2017
  19 september 2017  Open dag aandeelhouders
  31 oktober 2017  Publicatie trading update
  22 februari 2018 Publicatie jaarcijfers 2017
   
  TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER
  Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het management met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of nauwkeurig kunnen worden ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere marktpartijen en het handelen van regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit persbericht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of verplichting om enige toekomstgerichte uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regels van enige effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld.
   
  Bijlagen:  
   
   

  « Terug naar overzicht Bekijk Archief »